Địa chỉ mua bán dien thoai vertu chính hãng và Đăng ký dịch vụ thiet ke web, hosting gia re uy tín, cam kết chất lượng dịch vụ. Phục vụ hơn 500000 khách hàng cả nước

real estate menu left
real estate menu right

Văn bản

Tin tức

Main Menu

Liên kết Website

Thể lệ tham gia dự thưởng vé Xổ số kiến thiết truyền thống từ 01-10-2013

 

UBND TỈNH BẮC GIANG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT BG

Số:        /QĐ-XSKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Bắc Giang, ngày       tháng 9 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số kiến thiết

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XSKT BẮC GIANG

Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số và Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số;

Căn cứ Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Bắc Giang đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 03/6/2010;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh Doanh, Kế hoạch – Phát hành.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này là Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số kiến thiết của Công ty TNHH một thành viên XSKT Bắc Giang.

Điều 2. Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số kiến thiết áp dụng kể từ ngày 01/10/2013. Các quy định trước đây trái với thể lệ này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Ông (Bà): Trưởng các phòng nghiệp vụ, Tổ trưởng Tổ quản lý XSKT các huyện, các đại lý bán vé xổ số kiến thiết, khách hàng tham gia dự thưởng xổ số kiến kết truyền thống chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (B/C);                                       

- TV HĐGS XS tỉnh (B/C);

- GĐ, các PGĐ;

- Như điều 3;

- Lưu: VT, TC-HC.

GIÁM ĐỐC

 

 

Nguyễn Thị Liên

 

 

 

 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT BG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỂ LỆ

THAM GIA DỰ THƯỞNG VÉ XỔ SỐ KIẾN THIẾT

 (Ban hành kèm theo quyết định số      /QĐ-XSKT ngày      /9/2013 của

Giám đốc Công ty TNHH một thành viên XSKT  Bắc Giang)

 

Chương I

QUI ĐỊNH CHUNG

 Điều 1. Xổ số kiến thiết

 Xổ số kiến thiết là loại hình xổ số truyền thống có 5 chữ số dự thưởng được in sẵn trên tờ vé từ số 00.000 đến số 99.999 trong mỗi sê-ry phát hành, giá vé, các chữ số, chữ cái để khách hàng lựa chọn tham gia dự thưởng. Số lượng các chữ số, chữ cái được giới hạn trong phạm vi vé số phát hành và việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành vé số.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số kiến thiết áp dụng cho loại hình xổ số kiến thiết truyền thống do Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Bắc Giang phát hành trên địa bàn toàn tỉnh Bắc Giang.

Chương II

QUI ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3.  Đối tượng và điều kiện tham gia dự thưởng

- Người mua vé xổ số kiến thiết tham gia dự thưởng là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam;

- Phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Không phải là người bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự theo qui định của pháp luật.

Điều 4. Cách thức tham gia dự thưởng

Khách hàng được quyền lựa chọn những vé có các chữ số mà mình ưa thích để mua vé tham gia dự thưởng. Vé xổ số kiến thiết được Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Bắc Giang hoặc Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Bắc in sắn mệnh giá vé, cơ cấu giải thưởng, ngày quay số mở thưởng, ký hiệu tờ vé… việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành quay số mở thưởng.

Điều 5.  Cách xác định kết quả trúng thưởng

1. Kết quả mở thưởng

Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Bắc Giang hoặc Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Bắc thực hiện quay số mở thưởng vé xổ số kiến thiết theo quy định Bộ Tài chính ban hành.

Thời điểm mở thưởng vé xổ số kiến thiết (vào giờ cụ thể trong ngày) theo quy định của Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Bắc Giang hoặc Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực miền Bắc.

2. Cách đối chiếu quả trúng thưởng

Sau khi có kết quả quay số mở thưởng, căn cứ vào số lượng và thứ tự sắp xếp của các chữ số in sẵn trên tờ vé trùng tương ứng với những chữ số trên bảng thông báo kết quả của Công ty để xác định kết quả trúng thưởng theo từng hạng giải thưởng và giá trị của giải thưởng; trúng thưởng giải nào được nhận thưởng giải đó. Trường hợp vé trúng thưởng nhiều giải sẽ được nhận tất cả các giải thưởng.

Điều 6. Cơ cấu giải thưởng

Số lượng và cơ cấu giải thưởng vé xổ số kiến thiết được xây dựng cụ thể cho từng bộ vé phù hợp với quy định của Bộ Tài chính, tỷ lệ trả thưởng xây dựng cho mỗi đợt phát hành tối đa là 50% trên tổng giá trị vé xổ số phát hành.

Số lượng các hạng giải thưởng, giá trị từng giải thưởng được xác định trước và in sẵn trên mặt sau của tờ vé.

Điều 7. Vé trúng thưởng hợp lệ

Vé trúng thưởng hợp lệ là vé trúng thưởng thật sự do Công ty TNHH một thành viên XSKT Bắc Giang phát hành còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.

Trường hợp đặc biệt do nguyên nhân khách quan, nếu vé trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé, vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận; vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng thì công ty thực hiện các biện pháp kiểm tra, xác minh (kể cả trưng cầu giám định của cơ quan công an khi cần thiết) để xem xét trả thưởng hay từ chối trả thưởng cho khách hàng.

Điều 8. Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Bắc Giang

1. Trách nhiệm

- Việc phát hành xổ số kiến thiết truyền thống phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về hoạt động kinh doanh xổ số;

- Thiết kế tờ vé, tổ chức in vé và đảm bảo an toàn tờ vé trước khi phát hành;

- Tổ chức phát hành vé để đáp ứng nhu cầu mua vé của khách hàng;

- Xây dựng và phát triển mạng lưới đại lý phục vụ khách hàng tham gia dự thưởng;

-  Công bố công khai rộng rãi các qui định về phát hành và thể lệ tham gia dự thưởng; cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết về loại hình xổ số kiến thiết truyền thống;

-  Tổ chức quay số mở thưởng vé xổ số kiến thiết truyền thống dưới sự giám sát của Hội đồng Giám sát xổ số tỉnh;

- Thông báo kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết truyền thống có đầy đủ các yếu tố cụ thể: Tên Công ty, giá vé, ký hiệu bộ vé, thời hạn lưu hành, thời hạn lĩnh thưởng và giá trị trúng thưởng của mỗi giải… rộng rãi cho đại lý và khách hàng biết;

-  Tổ chức trả thưởng đầy đủ, kịp thời theo qui định cho khách hàng trúng thưởng vé xổ số kiến thiết truyền thống do công ty phát hành;

- Đảm bảo bí mật về thông tin trúng thưởng và thông tin nhận thưởng theo yêu cầu của khách hàng;

-  Kịp thời giải quyết các vướng mắc liên quan đến hoạt động xổ số biết kết quả ngay của Công ty.

2. Quyền hạn

- Được uỷ quyền cho các đại lý trả thưởng các giải thưởng từ giải nhì trở xuống;

- Trong trường hợp không có yêu cầu giữ bí mật thông tin trả thưởng, Công ty được quyền công bố các thông tin về người trúng thưởng và việc trả thưởng để khách hàng tham gia dự thưởng xổ số kiến thiết biết;

- Được quyền tuyên truyền quảng cáo các hoạt động liên quan đến loại hình xổ số kiến thiết của Công ty;

- Không chịu trách nhiệm trả thưởng đối với những vé gian lận, những vé sai qui định của Nhà nước và Công ty;

- Đối với những hành vi cố ý gian lận, cạo sửa, in vé giả… để lĩnh thưởng, Công ty có quyền đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 9. Trách nhiệm, quyền lợi của khách hàng mua vé xổ số biết kết quả ngay Bắc Giang

1. Trách nhiệm

- Khách hàng tham gia mua vé xổ số kiến thiết có trách nhiệm tuân thủ các qui định của Nhà nước và Công ty về hoạt động xổ số kiến thiết truyền thống;

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế thu nhập trúng thưởng xổ số theo qui định của Nhà nước.

2. Quyền lợi

- Khách hàng được Công ty thanh toán đầy đủ giá trị giải thưởng đã trúng thưởng bằng tiền mặt hoặc bằng chuyển khoản;

- Khách hàng trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan (ốm đau, bệnh tật...) không thể trực tiếp tham gia lĩnh thưởng thì có thể uỷ quyền cho người đại diện hợp pháp của mình để lĩnh thưởng. Việc uỷ quyền lĩnh thưởng phải được thực hiện bằng văn bản có xác nhận của chính quyền xã, phường nơi cư trú của người trúng thưởng;

- Được quyền yêu cầu Công ty giữ bí mật về thông tin trúng thưởng và các thông tin nhận thưởng của cá nhân;

- Khi trúng thưởng được hưởng các quyền lợi hợp pháp theo qui định của pháp luật.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10.  Tổ chức thực hiện

Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số kiến thiết được phổ biến rộng rãi đến toàn thể CB,CNV trong Công ty, các đại lý xổ số của Công ty và đông đảo khách hàng tham gia dự thưởng vé xổ số kiến thiết truyền thống;

Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số kiến thiết được thực hiệu kể từ ngày 01/10/2013. Các qui định trước đây trái với thể lệ này đều bãi bỏ;

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị, cá nhân, phản ánh báo cáo về Công ty để xem xét, nghiên cứu giải quyết./.

 

                                                                                        

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Nguyễn Thị Liên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bình chọn

Chất lượng phục vụ khách hàng của Công ty TNHH một thành viên XSKT Bắc Giang
 

Người đang Online

Hiện có 86 khách Trực tuyến

Xây dựng bởi Xổ số Bắc Giang.