Địa chỉ mua bán dien thoai vertu chính hãng và Đăng ký dịch vụ thiet ke web, hosting gia re uy tín, cam kết chất lượng dịch vụ. Phục vụ hơn 500000 khách hàng cả nước

real estate menu left
real estate menu right

Văn bản

Tin tức

Main Menu

Liên kết Website

Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số lô tô , lô tô cặp số từ 01-05-2014
CÁC VĂN BẢN CỦA CÔNG TY

UBND TỈNH BẮC GIANG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT BG

Số:     45   /QĐ-XSKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Bắc Giang, ngày   20    tháng 4  năm 2014

 

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số lô tô 

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XSKT BẮC GIANG

Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số và Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số;

Căn cứ Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Bắc Giang đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 1900/QĐ-UBND ngày 13/12/2013;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh Doanh, Kế hoạch – Phát hành.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này là Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số lô tô của Công ty TNHH một thành viên XSKT kiến thiết Bắc Giang .

Điều 2. Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số lô tô, thực hiệu kể từ ngày 01/5/2014. Các qui định trước đây trái với Thể lệ này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Ông (Bà): Trưởng các phòng nghiệp vụ, Tổ trưởng Tổ quản lý XSKT các huyện, các đại lý bán vé xổ số kiến thiết, khách hàng tham gia dự thưởng xổ số lô tô chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Nguyễn Thị Liên

 

 

 

 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT BG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THỂ LỆ

THAM GIA DỰ THƯỞNG VÉ XỔ SỐ LÔ TÔ

 (Ban hành kèm theo quyết định số     45  /QĐ-XSKT ngày     20 /4/2014 của

Giám đốc Công ty TNHH một thành viên XSKT  Bắc Giang)

 

Chương I

QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Xổ số lô tô

Xổ số lô tô (tự chọn 2 chữ số; 3 chữ số; 4 chữ số) là loại hình xổ số người tham gia dự thưởng được quyền lựa chọn các chữ số để tham gia dự thưởng và việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành vé xổ số;

Xổ số lô tô tự chọn cặp số là loại hình xổ số người tham gia dự thưởng được quyền tự lựa chọn 2, 3 hoặc 4 cặp số từ số 00 đến số 99.

Điều 2.  Phạm vi áp dụng

Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số lô tô áp dụng cho loại hình xổ số lô tô do Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Bắc Giang phát hành trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Chương II

QUI ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Đối tượng và điều kiện tham gia dự thưởng vé xổ số lô tô

- Người mua vé xổ số lô tô tham gia dự thưởng là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam;

- Phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Không phải là người bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự theo qui định của pháp luật.

Điều 4.  Cách thức tham gia dự thưởng

Khách hàng được quyền lựa chọn những con số, những cặp số, loại hình dự thưởng mà mình ưa thích để mua vé tham gia dự thưởng. Vé xổ số lô tô được Công ty TNHH một thành viên XSKT Bắc Giang in sẵn mệnh giá vé có 2 phần, phần cuống vé đại lý nộp về công ty (Văn phòng công ty, các Tổ quản lý XSKT huyện…) trước giờ quay số mở thưởng 30 phút, phần ngọn vé đại lý giao cho khách hàng. Việc xác định kết quả trúng thưởng căn cứ vào kết quả quay số mở thưởng xổ số kiến thiết miền Bắc cùng ngày. Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Bắc Giang phát hành các loại xổ số lô tô như sau:

1. Xổ số lô tô so giải Nhất hoặc giải Đặc biệt

- Xổ số lô tô so giải Nhất hoặc giải Đặc biệt do Công ty phát hành gồm các loại: lô tô tự chọn 2 chữ số, 3 chữ số và 4 chữ số.

- Khách hàng mua vé tự lựa chọn 2 chữ số, 3 chữ số hoặc 4 chữ số để dự thưởng theo 2 số, 3 số hoặc 4 số cuối theo thứ tự hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị của giải Nhất hoặc giải Đặc biệt được mở thưởng cùng ngày. Mỗi vé chỉ được tham dự 01 giải tương ứng mà khách hàng đã lựa chọn (giải Nhất hoặc giải Đặc biệt).

2. Xổ số lô tô cặp số

- Công ty phát hành các loại: lô tô tự chọn 2 cặp số, 3 cặp số, 4 cặp số.

- Khách hàng mua vé lô tô tự chọn 2 cặp số, 3 cặp số, 4 cặp số, mỗi cặp số gồm 02 chữ số (hàng chục, hàng đơn vị) và được đem so với hai số cuối (hàng chục, hàng đơn vị) của tất cả các giải thưởng được quay số cùng ngày (27 giải).

Điều 5. Cách xác định kết quả trúng thưởng

1. Xác định kết quả mở thưởng

Công ty TNHH một thành viên XSKT Bắc Giang sử dụng kết quả mở thưởng xổ số kiến thiết truyền thống Miền Bắc trong ngày được mở thưởng vào hồi 18h15”, tại Cung văn hóa Thanh niên số 01 Tăng Bạt Hổ - Hà Nội để công bố kết quả vé trúng thưởng cho loại hình vé xổ số lô tô các loại.

2. Cách đối chiếu kết quả

a) Xổ số lô tô so giải Nhất hoặc giải Đặc Biệt:

Khách hàng đối chiếu số dự thưởng và giải tương ứng được ghi trên tờ vé mà mình đã mua (2 chữ số, 3 chữ số, 4 chữ số) với 2 chữ số, 3 chữ số, 4 chữ số cuối của giải Nhất hoặc giải Đặc biệt được mở thưởng cùng ngày.

b) Xổ số lô tô cặp số:

Khách hàng đối chiếu các cặp số dự thưởng (2 cặp số, 3 cặp số, 4 cặp số) được ghi trên tờ vé mà mình đã mua với hai số cuối (hàng chục, hàng đơn vị) của tất cả các giải được mở thưởng cùng ngày.

Điều 6.  Cơ cấu giải thưởng

1. Xổ số lô tô so giải Nhất hoặc giải Đặc biệt:

- Loại 2 chữ số trúng thưởng gấp        65 lần giá trị vé mua;

- Loại 3 chữ số trúng thưởng gấp      400 lần giá trị vé mua;

- Loại 4 chữ số trúng thưởng gấp   1.000 lần giá trị vé mua.

2. Xổ số lô tô cặp số:

2.1 Xổ số lô tô tự chọn 2 cặp số:

- Trúng 2 cặp số giải thưởng gấp 10 lần giá trị vé mua;

2.2 Xổ số lô tô tự chọn 3 cặp số:

- Trúng 3 cặp số giải thưởng gấp 40 lần giá trị vé mua;

2.3 Xổ số lô tô tự chọn 4 cặp số:

- Trúng 4 cặp số giải thưởng gấp 100 lần giá trị vé mua;
Lưu ý: Vé xổ số lô tô cặp số trùng nhiều giải chỉ được lĩnh giải thưởng có giá trị cao nhất.

- Điều 7. Vé trúng thưởng hợp lệ

Vé trúng thưởng hợp lệ là vé trúng thưởng thật sự do Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Bắc Giang phát hành còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định. (không quá 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số).

Trường hợp đặc biệt do nguyên nhân, nếu vé trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé, vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận; vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng thì công ty thực hiện các biện pháp kiểm tra, xác minh (kể cả trưng cầu giám định của cơ quan công an khi cần thiết) để xem xét trả thưởng hay từ chối trả thưởng cho khách hàng.

Điều 8. Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Bắc Giang

1. Trách nhiệm

-  Việc phát hành xổ số lô tô phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết;

- Thiết kế tờ vé, tổ chức in vé và đảm bảo an toàn tờ vé trước khi phát hành;

- Tổ chức phát hành vé để đáp ứng nhu cầu mua vé của khách hàng;

- Xây dựng và phát triển mạng lưới đại lý phục vụ khách hàng tham gia dự thưởng;

- Công bố công khai rộng rãi các qui định về phát hành và thể lệ tham gia dự thưởng; cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết về loại hình xổ số lô tô;

- Thông báo kết quả mở thưởng xổ số lô tô có đầy đủ các yếu tố cụ thể: Tên Công ty, ngày và nơi quay số mở thưởng rộng rãi cho đại lý và khách hàng biết;

- Tổ chức trả thưởng đầy đủ, kịp thời theo qui định cho khách hàng trúng thưởng vé xổ số lô tô do Công ty phát hành;

- Đảm bảo bí mật về thông tin trúng thưởng và thông tin nhận thưởng theo yêu cầu của khách hàng;

-  Kịp thời giải quyết các vướng mắc liên quan đến hoạt động xổ số lô tô của Công ty.

2. Quyền hạn

- Yêu cầu khách hàng cung cấp những thông tin liên quan đến tờ vé xổ số lô tô có nghi ngờ là gian lận;

- Trong trường hợp khách hàng không yêu cầu giữ bí mật thông tin trả thưởng, Công ty được quyền công bố các thông tin về người trúng thưởng và việc trả thưởng để khách hàng tham gia dự thưởng xổ số lô tô biết.

- Được quyền tuyên truyền quảng cáo các hoạt động liên quan đến loại hình xổ số lô tô của Công ty.

- Không chịu trách nhiệm trả thưởng đối với những vé sai qui định của Nhà nước và Công ty, những vé gian lận.

- Đối với những hành vi cố ý gian lận, cạo sửa, in vé giả… để lĩnh thưởng, Công ty có quyền đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

- Được quyền yêu cầu Công ty giữ bí mật về thông tin trúng thưởng và các thông tin nhận thưởng của cá nhân;

- Khi trúng thưởng được hưởng các quyền lợi hợp pháp theo qui định của pháp luật.

Điều 9. Trách nhiệm, quyền lợi của khách hàng mua vé xổ số lô tô Bắc Giang

1. Trách nhiệm

- Khách hàng tham gia mua vé xổ số lô tô có trách nhiệm tuân thủ các qui định của Nhà nước và Công ty về hoạt động xổ số lô tô;

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế thu nhập trúng thưởng xổ số theo qui định của Nhà nước.

2. Quyền lợi

-  Khách hàng được Công ty thanh toán đầy đủ giá trị giải thưởng đã trúng thưởng  bằng tiền mặt hoặc bằng chuyển khoản;

-  Khách hàng trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan (ốm đau, bệnh tật...) không thể trực tiếp tham gia lĩnh thưởng thì có thể uỷ quyền cho người đại diện hợp pháp của mình để lĩnh thưởng. Việc uỷ quyền lĩnh thưởng phải được thực hiện bằng văn bản có xác nhận của chính quyền xã, phường nơi cư trú của người trúng thưởng;

- Được quyền yêu cầu Công ty giữ bí mật về thông tin trúng thưởng và các thông tin nhận thưởng của cá nhân;

- Khi trúng thưởng được hưởng các quyền lợi hợp pháp theo qui định của Pháp luật;

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10.  Tổ chức thực hiện

Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số lô tô được phổ biến rộng rãi đến toàn thể CB,CNV trong Công ty, các đại lý xổ số của Công ty và đông đảo khách hàng tham gia dự thưởng vé xổ số lô tô;

Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số lô tô được thực hiệu kể từ ngày 01/05/2014. Các qui định trước đây trái với thể lệ này đều bãi bỏ;

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị, cá nhân, phản ánh báo cáo về Công ty để xem xét, nghiên cứu giải quyết./.

 

                                                                                        

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Nguyễn Thị Liên

 

 


Bình chọn

Chất lượng phục vụ khách hàng của Công ty TNHH một thành viên XSKT Bắc Giang
 

Người đang Online

Hiện có 32 khách Trực tuyến

Xây dựng bởi Xổ số Bắc Giang.