Địa chỉ mua bán dien thoai vertu chính hãng và Đăng ký dịch vụ thiet ke web, hosting gia re uy tín, cam kết chất lượng dịch vụ. Phục vụ hơn 500000 khách hàng cả nước

real estate menu left
real estate menu right

Văn bản

Tin tức

Main Menu

Liên kết Website

Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số cào bóc từ 01-10-2013

 

UBND TỈNH BẮC GIANG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT BG

Số:        /QĐ-XSKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Bắc Giang, ngày       tháng 9 năm 2013

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số biết kết quả ngay

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XSKT BẮC GIANG

Căn cứ Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số và Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ về kinh doanh xổ số;

Căn cứ Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2007 của Bộ Tài Chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Bắc Giang đã được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt tại Quyết định số 809/QĐ-UBND ngày 03/6/2010;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh Doanh, Kế hoạch – Phát hành.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này là Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số biết kết quả ngay của Công ty TNHH một thành viên XSKT kiến thiết Bắc Giang.

Điều 2. Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số biết kết quả ngay áp dụng kể từ ngày 01/10/2013. Các qui định trước đây trái với thể lệ này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Ông (Bà): Trưởng các phòng nghiệp vụ, Tổ trưởng Tổ quản lý XSKT các huyện, các đại lý bán vé xổ số kiến thiết, khách hàng tham gia dự thưởng xổ số biết kết quả ngay chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (B/C);                                        

- TV HĐGS XS tỉnh (B/C);

- GĐ, các PGĐ;

- Như điều 3;

- Lưu: VT, TC-HC.

GIÁM ĐỐC

 

 

Nguyễn Thị Liên

 

 

 

 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT BG

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THỂ LỆ

THAM GIA DỰ THƯỞNG VÉ XỔ SỐ BIẾT KẾT QUẢ NGAY

 (Ban hành kèm theo quyết định số      /QĐ-XSKT ngày      /9/2013 của

Giám đốc Công ty TNHH một thành viên XSKT  Bắc Giang)

 

Chương I

QUI ĐỊNH CHUNG

 Điều 1. Xổ số biết kết quả ngay

- Xổ số cào biết kết quả ngay là loại hình xổ số được mở thưởng trước bằng phần mềm phân bổ ngẫu nhiên các giải thưởng. Kết quả trúng thưởng được in sẵn trên tờ vé và được phủ kín. Sau khi mua vé, người tham gia dự thưởng thực hiện gạt bỏ lớp phủ trên bề mặt vé ở nơi quy định để biết được kết quả trúng thưởng hoặc không trúng thưởng;

- Xổ số bóc biết kết quả ngay là loại hình xổ số được quay số mở thưởng trước. Sau khi mua vé, người mua thực hiện bóc, xé hoặc bằng các hình thức khác để mở tờ vé, đối chiếu giữa các số in sẵn trên tờ vé với bảng kết quả xổ số do công ty thông báo để biết được kết quả trúng thưởng hoặc không trúng thưởng.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

Thể lệ tham gia dự thưởng vé xổ số biết kết quả ngay áp dụng cho loại hình xổ số biết kết quả ngay (cào, bóc) do Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Bắc Giang phát hành trên địa bàn toàn tỉnh Bắc Giang.

Chương II

QUI ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3.  Đối tượng và điều kiện tham gia dự thưởng

- Người mua vé xổ số biết kết quả ngay tham gia dự thưởng là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc người nước ngoài nhập cảnh hợp pháp vào Việt Nam;

- Phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Không phải là người bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự theo qui định của pháp luật.

Điều 4. Cách thức tham gia dự thưởng

Sau khi mua vé, khách hàng thực hiện bóc, xé, cào hoặc bằng các hình thức khác để mở số dự thưởng của tờ vé đối chiếu số dự thưởng được in sẵn trên tờ vé với bảng kết quả được quay số mở thưởng trước khi phát hành vé để xác định kết quả trúng thưởng hoặc không trúng thưởng; nếu trúng thì giá trị trúng thưởng là bao nhiêu.

Điều 5.  Phương thức xác định kết quả trúng thưởng

1. Kết quả mở thưởng

Công ty thực hiện quay số mở thưởng vé xổ số biết kết quả ngay trước khi phát hành vé dưới sự giám sát của Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh theo  quy định Bộ Tài chính.

2. Cách xác định kết quả trúng thưởng

Căn cứ vào số lượng và thứ tự sắp xếp của các chữ số in sẵn trên tờ vé trùng tương ứng với những chữ số trên bảng thông báo kết quả của Công ty để xác định kết quả trúng thưởng theo từng hạng giải thưởng và giá trị của giải thưởng. Trường hợp vé trúng thưởng nhiều giải thì được nhận tất cả các giải thưởng.

Điều 6. Cơ cấu giải thưởng

Cơ cấu giải thưởng vé xổ số biết kết quả ngay Bắc Giang được xây dựng cụ thể cho từng bộ vé phù hợp với quy định của Bộ Tài chính, tỷ lệ trả thưởng xây dựng cho mỗi đợt phát hành tối đa là 55% trên tổng giá trị vé xổ số phát hành.

Số lượng các hạng giải thưởng, cơ cấu giá trị từng giải thưởng được Công ty thông báo cụ thể trên bảng kết quả mở thưởng cho từng bộ vé.

Điều 7. Vé trúng thưởng hợp lệ

Vé trúng thưởng hợp lệ là vé trúng thưởng thật sự do Công ty TNHH một thành viên XSKT Bắc Giang phát hành còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.

Trường hợp đặc biệt do nguyên nhân khách quan, nếu vé trúng thưởng bị rách rời nhưng vẫn còn đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, tính xác thực của tờ vé, vé không thuộc đối tượng nghi ngờ gian lận; vị trí rách rời không ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng thì công ty thực hiện các biện pháp kiểm tra, xác minh (kể cả trưng cầu giám định của cơ quan công an khi cần thiết) để xem xét trả thưởng hay từ chối trả thưởng cho khách hàng.

Điều 8. Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Bắc Giang

1. Trách nhiệm

- Việc phát hành xổ số biết kết quả ngay phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết;

- Thiết kế tờ vé, tổ chức in vé và đảm bảo an toàn tờ vé trước khi phát hành;

- Tổ chức phát hành vé để đáp ứng nhu cầu mua vé của khách hàng;

- Xây dựng và phát triển mạng lưới đại lý phục vụ khách hàng tham gia dự thưởng;

-  Công bố công khai rộng rãi các qui định về phát hành và thể lệ tham gia dự thưởng; cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết về loại hình xổ số biết kết quả ngay;

-  Tổ chức quay số mở thưởng vé xổ số biết kết quả ngay dưới sự giám sát của Hội đồng Giám sát xổ số kiến thiết tỉnh;

- Thông báo kết quả mở thưởng xổ số biết kết quả ngay có đầy đủ các yếu tố cụ thể: Tên Công ty, giá vé, ký hiệu bộ vé, thời hạn lưu hành, thời hạn lĩnh thưởng và giá trị trúng thưởng của mỗi giải… rộng rãi cho đại lý và khách hàng biết;

-  Tổ chức trả thưởng đầy đủ, kịp thời theo qui định cho khách hàng trúng thưởng vé xổ số biết kết quả ngay do công ty phát hành;

- Đảm bảo bí mật về thông tin trúng thưởng và thông tin nhận thưởng theo yêu cầu của khách hàng;

-  Kịp thời giải quyết các vướng mắc liên quan đến hoạt động xổ số biết kết quả ngay của Công ty.

2. Quyền hạn

- Được uỷ quyền cho các đại lý trả thưởng các giải thưởng từ 500.000 đồng trở xuống.

- Trong trường hợp không có yêu cầu giữ bí mật thông tin trả thưởng, Công ty được quyền công bố các thông tin về người trúng thưởng và việc trả thưởng để khách hàng tham gia dự thưởng xổ số biết kết quả ngay Bắc Giang  biết.

- Được quyền tuyên truyền quảng cáo các hoạt động liên quan đến loại hình xổ số biết kết quả ngay của Công ty.

- Không chịu trách nhiệm trả thưởng đối với những vé sai qui định của Nhà nước và Công ty, những vé gian lận.

- Đối với những hành vi cố ý gian lận, cạo sửa, in vé giả… để lĩnh thưởng, Công ty có quyền đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 9. Trách nhiệm, quyền lợi của khách hàng mua vé xổ số biết kết quả ngay Bắc Giang

1. Trách nhiệm

- Khách hàng tham gia mua vé xổ số biết kết quả ngay có trách nhiệm tuân thủ các qui định của Nhà nước và Công ty về hoạt động xổ số biết kết quả ngay;

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế thu nhập trúng thưởng xổ số theo qui định của Nhà nước.

2. Quyền lợi

- Khách hàng được Công ty thanh toán đầy đủ giá trị giải thưởng đã trúng thưởng bằng tiền mặt hoặc bằng chuyển khoản;

- Khách hàng trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan (ốm đau, bệnh tật...) không thể trực tiếp tham gia lĩnh thưởng thì có thể uỷ quyền cho người đại diện hợp pháp của mình để lĩnh thưởng. Việc uỷ quyền lĩnh thưởng phải được thực hiện bằng văn bản có xác nhận của chính quyền phường , xã nơi cư trú của người trúng thưởng;

- Được quyền yêu cầu Công ty giữ bí mật về thông tin trúng thưởng và các thông tin nhận thưởng của cá nhân;

- Khi trúng thưởng được hưởng các quyền lợi hợp pháp theo qui định của pháp luật.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10.  Tổ chức thực hiện

Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số biết kết quả ngay được phổ biến rộng rãi đến toàn thể CB,CNV trong Công ty, các đại lý xổ số của Công ty và đông đảo khách hàng tham gia dự thưởng vé xổ số biết kết quả ngay;

Thể lệ tham gia dự thưởng xổ số biết kết quả ngay được thực hiệu kể từ ngày 01/10/2013. Các qui định trước đây trái với thể lệ này đều bãi bỏ;

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị, cá nhân, phản ánh báo cáo về Công ty để xem xét, nghiên cứu giải quyết./.

 

                                                                                        

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Nguyễn Thị Liên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bình chọn

Chất lượng phục vụ khách hàng của Công ty TNHH một thành viên XSKT Bắc Giang
 

Người đang Online

Hiện có 16 khách Trực tuyến

Xây dựng bởi Xổ số Bắc Giang.